MAE YMGYNGHORIAD YN DANGOS BOD 38% O DDISGYBLION WEDI METHU’R YSGOL OHERWYDD EU MISGLWYF

Posted on:   Posted by:

Mae canlyniadau ymgynghoriad diweddar y Grŵp Tasg a Gorffen i effeithiau misglwyf yn yr ysgol bellach ar gael, a dywedodd 28% o’r ymatebwyr eu bod wedi methu’r ysgol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf oherwydd nad oedd ganddynt fynediad at gynnyrch glanweithiol. Yn ogystal â hynny, cyfaddefodd 38% o ddisgyblion blwyddyn 7 y bu’n rhaid iddynt fethu’r ysgol yn yr ysgol gynradd.

Holwyd disgyblion benywaidd yn ddiweddar ynghylch mynediad at gynnyrch glanweithiol mewn ysgolion ac a ydynt yn methu’r ysgol o bryd i’w gilydd oherwydd eu misglwyf.

Adroddwyd y canlyniadau i’r Pwyllgor Craffu Dysgu Gydol Oes a oedd wedi cael clywed bod cynnyrch glanweithiol a chyfleusterau gwastraff glanweithiol ar gael ym mhob ysgol, ond nid yw disgyblion bob amser yn ymwybodol ohonynt. Mae gwahaniaeth hefyd rhwng lle mae’r cynnyrch glanweithiol ar gael a sut mae disgyblion yn dymuno cael mynediad atynt. Roedd yn well gan ddisgyblion ddefnyddio peiriannau gwerthu neu focsys yn y toiledau, ond roedd staff ar y llaw arall yn dymuno cael mynediad anuniongyrchol atynt drwy aelod o staff enwebedig.

 

Gellir cael golwg arno yma

 

 


Have your say

Partneriaid Ariannu

families first
promo cymru