Straen, Gorbryder ac Anhwylder Panig

Bydd pawb yn gorbryderu ar ryw adeg. Mae pob un ohonom yn ei deimlo pan fyddwn yn dod wyneb yn wyneb â sefyllfaoedd bygythiol neu anodd. Gall effeithio ar rywun yn eu corff ac yn eu meddwl ac fe allai gael ei achosi gan boeni neu ofn.

Bydd 1 o bob 10 yn profi gorbryder neu ffobia ar ryw adeg yn eu hoes.

Ymwadiad.

Ymddiheurwn fod y fideo hwn yn uniaith Saesneg, mae’r wybodaeth yn berthnasol iawn i’r adran hon ac yn hynod ddefnyddiol.

Fel arfer, gall ofn a phryder fod yn ddefnyddiol wrth ein helpu i osgoi sefyllfaoedd peryglus, i’n cadw ar flaenau ein traed ac i’n cymell i fynd i’r afael â phroblemau. Er hynny, os yw’r teimladau’n dod yn rhy gryf neu’n para’n rhy hir, fe allent ein rhwystro rhag gwneud yr hyn yr hoffem ei wneud, gan wneud ein bywydau’n ddiflas.

Dyma rai o symptomau rhai sydd dan straen neu sy’n orbryderus:

 • Poeni drwy’r amser
 • Teimlo’n flinedig
 • Methu â chanolbwyntio
 • Teimlo’n flin
 • Cysgu’n wael
 • Profi crychguriadau’r galon
 • Chwysu llawer
 • Cyhyrau’n brifo ac mewn poen
 • Anadlu’n drwm
 • Penysgafnder
 • Teimlo’n wannaidd
 • Camdreuliad
 • Dolur rhydd

Ymwadiad.

Ymddiheurwn fod y fideo hwn yn uniaith Saesneg, mae’r wybodaeth yn berthnasol iawn i’r adran hon ac yn hynod ddefnyddiol.

Mae pwl o banig yn bwl sydyn o ofn a phryder mawr. Ymysg symptomau pwl o banig, mae:

 • Mwy o ymwybyddiaeth o guriad y galon
 • Chwysu
 • Crynu neu ysgwyd
 • Ymdeimlad o dagu, diffyg gwynt neu fygu
 • Poen neu anesmwythder yn y frest
 • Teimlo’n sâl neu boenau yn yr ystumog
 • Ymdeimlad o afrealrwydd neu ddiffyg cyswllt â’r hunan neu’r amgylchedd
 • Penysgafnder, ansad neu’n wannaidd
 • Ofn marw
 • Diffyg teimlad neu binnau bach
 • Iasau oer neu byliau o wres

Gall sôn am y broblem gyda ffrindiau neu gyda’r teulu fod o gymorth. Gallai dod o hyd i ffyrdd o ymlacio helpu i reoli gorbryder a straen – unrhyw beth, o lyfrau a DVDs hunangymorth hyd at ofyn am help proffesiynol.

Gall meddyginiaeth helpu. Gallwch drafod gyda’ch meddyg teulu os ydych yn meddwl bod hynny’n opsiwn i chi; efallai y byddwch yn cael eich atgyfeirio at feddyg arbenigol, sy’n cael ei alw’n seiciatrydd.

Cofiwch:

 • Sôn am eich teimladau
 • Cadw’n heini
 • Bwyta’n dda
 • Cyfyngu faint o alcohol rydych yn ei yfed
 • Treulio amser gyda’ch teulu a’ch ffrindiau
 • Gofyn am help
 • Cymryd seibiant
 • Gwneud rhywbeth rydych yn dda am ei wneud
 • Cadw’n driw i chi’ch hun
 • Gofalu am eraill

 


 

Os hoffech ragor o wybodaeth am y testun hwn neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau galwch draw i’r Siop INFO neu cysylltwch â ni ar 01978 295600 / Neges wib.  Gadewch neges a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosib.

Partneriaid Ariannu

families first
promo cymru