Gwybodaeth

Croeso i dudalennau gwybodaeth Wrecsam Ifanc, y lle am wybodaeth ddefnyddiol ar gyfer pobl ifanc yn Wrecsam. Porwch y categorïau isod am gysylltiadau defnyddiol a mudiadau lleol, neu chwiliwch yn ein cronfa ddata.

Rydym bob amser yn chwilio am eich adborth, a’ch safbwyntiau p’un a ydych yn cytuno, anghytuno neu os oes gennych awgrym i helpu i wella ein cynnwys – Mae arnom ni eisiau clywed amdano !

ADTRAC+

Mae’r Prosiect ADTRAC+ yn darparu cefnogaeth un i un i helpu pobl ifanc 16 i 24 oed ystyried eu dewisiadau a symud ymlaen at y cam nesaf yn eu bywyd….

Clwb Ieuenctid a Phrosiectau

Dyma lle cewch wybodaeth ar glybiau ieuenctid a phrosiectau yn ardal Wrecsam

Gwasanaeth Atal Digartrefedd Ieuenctid Wrecsam

Rydym yn cynnig cefnogaeth i bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed sy’n cael problemau gyda’u llety ar sail gwirfoddol. Efallai bod yna ystod eang o resymau pam eich bod…

Eiriolaeth

Ansicr beth yw Eiriolaeth? Bydd yr adran hon yn darparu’r holl wybodaeth y byddi di ei hangen.

Bwlio

Ydych chi’n ansicr ynghylch eich hawliau pan ddaw hi i fwlio? Os felly, mae’r holl wybodaeth a’r cyngor sydd arnoch chi ei angen yma…

Llais Ieuenctid yn Wrecsam

Popeth sydd angen i chi ei wybod am Senedd Ieuenctid Wrecsam, Cyfranogiad yn Wrecsam, Eich Hawliau a Phleidleisio.

Siop Wybodaeth

Angen cymorth ond ddim yn siŵr iawn sut i’w gael?  Mae’r Siop Wybodaeth yn ganolfan wybodaeth a chyngor y mae modd i bobl ifanc 11-25 oed alw heibio iddi…

Perthnasau Iach

Mewn perthynas newydd neu hir? Dylai’r adran hon eich helpu chi gyda’r hyn sydd arnoch chi angen ei wybod…

Arian

Mae arian yn gyfaill ac yn elyn, edrychwch ar y dudalen hon am wybodaeth a chyngor…

Synnwyr cyffredin ar-lein

Ydych chi’n defnyddio synnwyr cyffredin ar-lein? Ydych chi’n gwybod sut i gadw’ch hun yn ddiogel ar-lein?

Plant sy’n Derbyn Gofal a’r Rhai sy’n Gadael Gofal – Be’ ‘di be’ a phwy ‘di pwy?

Ydych chi’n chwilio am wybodaeth am fod mewn gofal, maethu, mabwysiadu neu lety lle ceir cefnogaeth yn Wrecsam? Os felly, fe allwn ni eich helpu chi…

Y Gyfraith, dy hawliau a Dinasyddiaeth

Mae’r adran hon yn darparu gwybodaeth am y gyfraith a hawliau, plismona, troseddau a chanlyniadau torri’r gyfraith, ynghyd â’ch hawliau chi fel dinesydd.

Tai a Llety

Castell pawb ydi ei dŷ meddai’r Sais! I edrych ar ôl eich castell chi, darllenwch yr adran yma…

LHDT+

Rhywioldeb? Hunaniaeth rhyw? Mynegiant rhyw? Ewch i’r adran hon i gael rhagor o wybodaeth.

Gwybodaeth am Alcohol a Chyffuriau

Angen cyngor ar gyffuriau, ysmygu neu alcohol? Os felly, dyma’r dudalen i chi…

Teithio

Hoffi teithio? Tramor neu’n agosach at adref? Os felly, edrychwch ar y dudalen hon am awgrymiadau a chyngor defnyddiol…

Addysg

Ydych chi’n chwilio am gyngor ar addysg? Os ydych chi, rydych chi wedi dod i’r lle iawn.

Mynd i’r afael a’ch anghenion iechyd meddwl

Popeth o dan un to i gadw’ch meddwl yn iach

Gwaith a Hyfforriant

Oni bai eich bod chi’n ennill y loteri mi fyddwch chi’n gweithio am o leiaf 40 o flynyddoedd – waeth i chi wneud rhywbeth rydych chi’n ei fwynhau neu sy’n cyd-fynd â’ch personoliaeth ddim.

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru
Wrecsam Ifanc : News and Information for Young People in Wrexham