Arian

O gynilo i brynu rhywbeth newydd i chi eich hun, i wneud cais am grant myfyriwr, mae arian yn gyfaill ac yn elyn cyfartal. Os caiff ei drin yn briodol a chyda pharch gall eich cynorthwyo i wneud pethau na fyddai modd i chi eu gwneud fel arall, ond os yw’n cael ei drin yn amhriodol gall eich gadael mewn trafferthion ac mewn dyled.

Efallai bod gennych chi gyfrif banc eisoes ac eisiau gwybod beth yw’r ffordd orau o gynilo eich arian, neu efallai eich bod yn chwilio am eich swydd gyntaf â thâl ac eisiau gwybod beth yw’r isafswm cyflog cenedlaethol. Efallai eich bod yn gymwys i dderbyn cymhorthdal incwm neu fudd-daliadau ac angen cyngor ynglŷn â sut i wneud cais amdanynt.

Mae rhai pobl yn byw’n fodlon heb fawr o arian, tra bo eraill yn dyheu am bethau materol y gellir eu cael gyda chyfrif banc iach yn unig. Pa bynnag gategori yr ydych yn perthyn iddo, bydd yr holl wybodaeth yr ydych ei hangen i wneud penderfyniadau ariannol fel unigolyn ifanc ar gael yn yr adran hon.

Cyllidebu

Os ydych yn ei chael yn anodd cael dau ben llinyn ynghyd ac yn gwario mwy o arian nag yr ydych yn ei ennill, rydych angen gwneud rhywbeth amdano. Gall…

Buddion

Gall budd-daliadau fod yn help mawr, cymerwch olwg ar yr adran hon i weld pa gymorth sydd ar gael i chi…

Yswiriant

Yswiriant – rhywbeth a fydd yn rhaid i chi ei ystyried wrth brynu car, mynd ar wyliau…

Dyled

Mewn dyled? Peidiwch â’i hanwybyddu! Darllenwch yr adran hon i gael cyngor a chymorth…

Banciau a Chymdeithasau Adeiladu

Llefydd i’ch helpu chi reoli’ch arian, a chanfod mwy am ennill, cynilo, budd-daliadau a gwario!

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru
Wrecsam Ifanc : News and Information for Young People in Wrexham