Y Gyfraith, dy hawliau a Dinasyddiaeth

Mae’r rheolau neu gyfreithiau yn ein cymdeithas yn bodoli i wneud yn siŵr bod yna safonau ymddygiad a threfn yn y wlad.   Trwy gadw at y cyfreithiau hyn, mae pobl mewn cymdeithas yn cael eu diogelu gan y llywodraeth. 

Mae’n bwysig gwybod a deall beth yw’r canlyniadau os ydych yn torri’r gyfraith a pha brosesau i’w dilyn os ydych yn dioddef trosedd.   Mae’n bwysig iawn hefyd eich bod yn gwybod ac yn deall beth yw eich hawliau a sut i’w harfer.

Mae’r adran hon yn rhoi gwybodaeth i chi am y gyfraith a hawliau, plismona, mathau o drosedd a chanlyniadau torri’r gyfraith, ynghyd â’ch hawliau fel dinesydd.

Mewnfudo a Lloches

Ydi materion mewnfudo a cheisio lloches yn achosi penbleth i chi? Os felly, darllenwch y dudalen hon.

Troseddau, y Llysoedd a’r Heddlu

Mae yna lawer o gyngor ar atal troseddu, plismona a chyngor cyfreithlon; ac mae’r cyngor gorau ar gael yma.

Partneriaid Ariannu

families first
promo cymru