SEN (Anghenion Addysgol Arbennig)

Mae’r term ‘anghenion addysgol arbennig’ (AAA) yn cyfeirio at blant a phobl ifanc sydd ag anawsterau dysgu neu anableddau sy’n ei gwneud yn fwy anodd iddynt ddysgu na’r rhan fwyaf o blant o’r un oed. Gall hyn hefyd olygu bod ag anabledd corfforol a all atal defnyddio rhai o gyfleusterau addysgol yr ysgol.

Mae enghreifftiau eraill o anghenion addysgol arbennig yn cynnwys pobl ifanc gyda nam ar eu golwg neu eu clyw, neu anawsterau iaith neu leferydd. Gall Awtistiaeth, Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd ac Anawsterau Ymddygiadol, Emosiynol a Chymdeithasol a Dyslecsia hefyd ddod o dan AAA.

Dolenni defnyddiol eraill

Arian i fyfyrwyr anabl mewn addysg bellach – The Mix (cyn safle theSite.org) 

Adran hawliau anabledd ac addysg Llywodraeth y DU

Adran plant gydag anghenion addysgol arbennig ac anableddau Llywodraeth y DU

Adran addysg Mencap

Gwybodaeth SNAP Cymru ar gyfer pobl ifanc

Cefnogaeth i fyfyrwyr anabl, o The Mix (cyn safle theSite.org)

Cyllid ar gyfer myfyrwyr gydag Anawsterau Dysgu ac Anableddau, gan Gyrfa Cymru

Where You Stand – Gwybodaeth i rieni, gofalwyr, plant anabl ac oedolion gydag anableddau dysgu yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

Rhai Sefydliadau Lleol

Anabledd Cymru

Mencap Cymru 

SNAP Cymru 

Yr Ymddiriedolaeth Arloesol – Chwilio am Gyflogaeth gyda Chefnogaeth  

Rhai Sefydliadau Cenedlaethol

SENDirect

 


 

Os hoffech ragor o wybodaeth am y testun hwn neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau galwch draw i’r Siop INFO neu cysylltwch â ni ar 01978 295600 / Neges wib.  Gadewch neges a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosib.

Cyber Essentials Logo

Partneriaid Ariannu

families first
cardiff partnership
promo cymru
Wrecsam Ifanc : News and Information for Young People in Wrexham